Ra mắt mô hình “Nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông”

Ngày 27/4, Hội Nông dân xã Cao Kỳ (Chợ Mới) tổ chức ra mắt mô hình “Nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông”, với 58 hội viên nông dân của thôn Bản Phố tham gia.

Hội viên nông dân thuộc gia đình chính sách, hội viên nghèo, cận nghèo của Chi hội Nông dân thôn Bản Phố được tặng mũ bảo hiểm.
Hội viên nông dân thuộc gia đình chính sách, hội viên nghèo, cận nghèo của Chi hội Nông dân thôn Bản Phố được tặng mũ bảo hiểm.

Việc ra mắt mô hình “Nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông” nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở từng thôn, bản; nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về vai trò toàn dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của từng thôn và địa phương.

Đồng thời, giúp hội nông dân chủ động hơn trong việc phối hợp với lực lượng Công an để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội, thông qua đó nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.../. 

Lý Dũng

Xem thêm