Quyết tâm, nỗ lực để các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khi Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào ngày 04/12.

Như tin đã đưa, buổi sáng các đại biểu đã nghe 02 chuyên đề. Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt trình bày chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tham gia nghiêm túc Hội nghị hôm nay. Theo số liệu báo cáo, đã có hơn 1,5 triệu cán bộ, đảng viên của hơn 16.000 tổ chức đảng trong cả nước tham dự Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kết luận Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thực tế quá trình kiểm tra, giám sát từng năm của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng cũng cho thấy, một số nghị quyết, chủ trương quan trọng nhưng một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn nhận thức chưa đầy đủ, toàn diện, chưa sâu sát, chưa quyết tâm cao, hiệu quả tổ chức thực hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Sau Hội nghị này, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng đầu voi, đuôi chuột, hình thức đối phó… sao cho nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất./.

Xem thêm