Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về chính sách tài khoá, tiền tệ; cơ chế đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ