Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật