Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật