Phiên họp UBND tỉnh tháng 11

Sáng nay (14/11), UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 để thảo luận các dự thảo tờ trình nghị quyết và dự thảo báo cáo trình Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất và các thành viên UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023.
Quang cảnh phiên họp.

Phiên họp dành thời gian thảo luận về các dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung thảo luận dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023. Sau thảo luận, UBND tỉnh thống nhất chỉ tiêu trình HĐND tỉnh: Công nghiệp tăng 13%, nông nghiệp tăng 3,8%... Các chỉ tiêu khác, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, chỉnh sửa để trình UBND tỉnh.

Phiên họp cũng thảo luận về: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nguồn ngân sách địa phương (lần 5); dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh, bổ sung nội dung các dự thảo nghị quyết, báo cáo gửi UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Chiều nay, Phiên họp tiếp tục chương trình làm việc; thảo luận một số dự thảo nghị quyết, báo cáo do các sở: Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Nội vụ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh./.

Nông Vui

Xem thêm