Thuế và cuộc sống:

Phê duyệt Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số

Ngày 22/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phê duyệt Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số ảnh 1
Sàn thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ https://backanmarket.vn với nhiều sản phẩm hàng hóa, phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Mục tiêu của Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đề án) nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng thu ngân sách.

Đồng thời, nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử, từ đó tạo được sự đồng thuận và tự giác chấp hành kê khai, nộp thuế vào ngân sách đảm bảo đúng quy định; đảm bảo sự công bằng trong việc nộp thuế của người nộp thuế trong bất kỳ phương thức kinh doanh, loại hình kinh doanh.

Đối tượng quản lý thuế là các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số; Các hộ, cá nhân có hoạt động bán hàng thương mại điện tử (bao gồm cá nhân kinh doanh có địa điểm cố định, không có địa điểm cố định, mua bán hàng hoá nước ngoài thông qua trung gian);  Các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ hoạt động thương mại điện tử.

Theo nội dung Đề án, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện đảm bảo cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số được thực hiện đúng theo quy định. Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Đề án; tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác báo cáo và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, kết quả với cơ quan Thuế và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, chống thất thu ngân sách.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và pháp luật có liên quan.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm