Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 - 2023.

Công ty sách thiết bị trường học đơn vị cung cấp các loại sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh
Công ty Sách - Thiết bị trường học là đơn vị cung cấp các loại sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sách giáo khoa lớp 3 có 12 danh mục sách, sách giáo khoa lớp 7 có 13 danh mục, sách giáo khoa lớp 10 có 26 danh mục. Cơ bản các sách giáo khoa này của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bên cạnh đó có một số sách của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; NXB Đại học Huế; NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện từ năm học 2022 - 2023.

Trước đó, Hội đồng lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 của tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho giáo viên chọn sách giáo khoa mới theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông./.

P.T

Xem thêm