Phát huy giá trị Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

      Vào dịp tháng 11 hàng năm, các khu dân cư đều tổ chức “Ngày hội đoàn kết toàn dân”, đây là một trong những nội dung hoạt động của Ban công tác mặt trận các cấp. Nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
      Những ngày này, các khu dân cư trên toàn tỉnh đang nô nức tổ chức “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” . Năm qua đã có 100% khu dân cư tổ chức được “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” với sự tham gia của trên 80 nghìn lượt người. Điều đó cho thấy “Ngày hội đoàn kết các dân tộc” có sự lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
       Ngaỳ hội là dịp để ban công tác mặt trận các cấp đánh giá lại kết quả hoạt động trong một năm ở mỗi khu dân cư. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, biểu dương những thành tích mà mỗi khu dân cư đã đạt được đồng thời khắc những điểm còn yếu kém. Nhìn chung mỗi năm các khu dân cư đều đề ra những chỉ tiêu, những phần việc cần làm như làm đường, xây dựng nhà văn hoá, phát triển công tác khuyến học. Đây cũng là dịp để các đoàn thể trong ban công tác mặt trận của mỗi khu dân cư tổng kết các hoạt động, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận, tăng cường phối hợp giữa các thành viên, thu hút người có uy tín tham gia công tác mặt trận.
Việc tổ chức “ Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” đã pháy huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhằm nâng cao nhận thức cảu ca stầng lớp nhân dân các dân tộc về chủ trươgn đường lối đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về đại đoàn kết dân tộc.
     Nhiều khu dân cư đã tổ chức được cả phần lễ và phần hội với những tiết mục tự biên, tự diễn, thực sự là ngày hội được đông đảo người dân tham gia. Ngày hội ở mỗi khu dân cư đều có những cách tổ chức khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩa là tiết kiệm, đơn giản , hiệu quả và vui vẻ. Nhân dịp ngày hội hầu hết các khu dân cư đều tổ chức phát động thi đua, đề ra những phần việc cần phấn đấu thực hiện trong một năm. Cứ sau mỗi năm thì “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” lại được các khu dân cư tổ chức phong phú , hấp dẫn và thu được nhiều kết quả hơn, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.
      Có thể nói “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” đã thực sự trở thành ngày hội lớn của các khu dân cư, là một nét đẹp truyền thống cần được phát huy hơn nữa. Ngày hội đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi./.

      Vào dịp tháng 11 hàng năm, các khu dân cư đều tổ chức “Ngày hội đoàn kết toàn dân”, đây là một trong những nội dung hoạt động của Ban công tác mặt trận các cấp. Nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
      Những ngày này, các khu dân cư trên toàn tỉnh đang nô nức tổ chức “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” . Năm qua đã có 100% khu dân cư tổ chức được “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” với sự tham gia của trên 80 nghìn lượt người. Điều đó cho thấy “Ngày hội đoàn kết các dân tộc” có sự lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
       Ngaỳ hội là dịp để ban công tác mặt trận các cấp đánh giá lại kết quả hoạt động trong một năm ở mỗi khu dân cư. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, biểu dương những thành tích mà mỗi khu dân cư đã đạt được đồng thời khắc những điểm còn yếu kém. Nhìn chung mỗi năm các khu dân cư đều đề ra những chỉ tiêu, những phần việc cần làm như làm đường, xây dựng nhà văn hoá, phát triển công tác khuyến học. Đây cũng là dịp để các đoàn thể trong ban công tác mặt trận của mỗi khu dân cư tổng kết các hoạt động, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận, tăng cường phối hợp giữa các thành viên, thu hút người có uy tín tham gia công tác mặt trận.
Việc tổ chức “ Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” đã pháy huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhằm nâng cao nhận thức cảu ca stầng lớp nhân dân các dân tộc về chủ trươgn đường lối đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về đại đoàn kết dân tộc.
     Nhiều khu dân cư đã tổ chức được cả phần lễ và phần hội với những tiết mục tự biên, tự diễn, thực sự là ngày hội được đông đảo người dân tham gia. Ngày hội ở mỗi khu dân cư đều có những cách tổ chức khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩa là tiết kiệm, đơn giản , hiệu quả và vui vẻ. Nhân dịp ngày hội hầu hết các khu dân cư đều tổ chức phát động thi đua, đề ra những phần việc cần phấn đấu thực hiện trong một năm. Cứ sau mỗi năm thì “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” lại được các khu dân cư tổ chức phong phú , hấp dẫn và thu được nhiều kết quả hơn, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.
      Có thể nói “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” đã thực sự trở thành ngày hội lớn của các khu dân cư, là một nét đẹp truyền thống cần được phát huy hơn nữa. Ngày hội đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi./.

L.P

Xem thêm