Trách nhiệm của cơ sở giam giữ, trại giam; của người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại giam trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Trách nhiệm của cơ sở giam giữ, trại giam; của người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại giam trong hoạt động trợ giúp pháp lý

BBK - Điều 10 Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định trách nhiệm của cơ sở giam giữ, trại giam trong hoạt động trợ giúp pháp lý.