Công tác dân tộc:

Pác Nặm: Tập trung nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Từ đầu năm đến nay, với việc triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Pác Nặm. Năm 2023, Pác Nặm đã đề ra 04 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Pác Nặm: Tập trung nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc ảnh 1
Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, sự nỗ lực của bản thân, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Pác Nặm xây dựng được mô hình kinh tế có thu nhập ổn định.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huyện Pác Nặm đã đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (người có uy tín) theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong năm 2022. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, tặng 111 suất quà cho người có uy tín.

Trong năm đã tổ chức thăm, động viên 09 trường hợp người có uy tín ốm nằm viện. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thăm 02 trường hợp ốm nằm viện tuyến tỉnh; thăm viếng, động viên 02 trường hợp người có uy tín, thân nhân người có uy tín qua đời; hỗ trợ 06 gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai; tổ chức 01 hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín với 75 đại biểu tham gia.

Đối với chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đã thực hiện cấp phát 999 tờ Báo Dân tộc và Phát triển, gần 1.900 tờ Báo Bắc Kạn; việc cấp phát báo thực hiện đảm bảo đủ số lượng theo quy định.

Thực hiện Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Dự án 9 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Pác Nặm và các trường THCS trên địa bàn tổ chức 10 buổi ngoại khóa bằng hình thức “Rung chuông vàng”, thu hút hơn 2.600 học sinh tham gia.

Thực hiện hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tổng dư nợ đến nay là 5,2 tỷ đồng với 127 hộ vay. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc khác được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do việc phân bổ nguồn vốn muộn; nhiều bộ, ngành chưa có hướng dẫn triển khai thực hiện hoặc ban hành hướng dẫn chậm, hướng dẫn chưa cụ thể nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Năm 2023, huyện Pác Nặm đã đề ra 04 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc để nâng cao nhận thức, khơi dậy tính chủ động trong thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện. Triển khai có hiệu quả các chính sách đặc thù để khuyến khích, thu hút và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, bố trí công chức phụ trách, theo dõi công tác dân tộc đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc tại cơ sở./.

Hoàng Vũ

Xem thêm