Pác Nặm tập trung giải ngân các nguồn vốn XDCB

Huyện Pác Nặm đã và đang chỉ  đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn chương trình, dự án. Kết thúc năm 2021, tiến độ giải ngân các nguồn vốn này đạt trên 85%.

Công trình cải tạo, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng theo quy hoạch của trung tâm huyện Pác Nặm. ảnh 1
Công trình cải tạo, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng theo quy hoạch của trung tâm huyện Pác Nặm.

Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra, họp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đến tháng 8/2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Pác Nặm mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên đa số các dự án mới bắt đầu triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Huyện đã thành lập Tổ kiểm tra, rà soát tổng thể các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025 và các dự án khởi công mới năm 2021; tổ chức giao ban XDCB hằng tháng, thường xuyên nắm bắt kịp thời khó khăn để tháo gỡ cho các chủ đầu tư trong thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đã giao là hơn 53,4 tỷ đồng (bao gồm cả chi chuyển nguồn dự toán và tạm ứng năm 2020 chuyển sang năm 2021), huyện Pác Nặm đã thực hiện thanh toán được trên 38 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là hơn 36,4 tỷ đồng; nguồn vốn Chương trình 30a giải ngân đạt 90% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình 135 giải ngân đạt 33% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 72% kế hoạch; nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 67% kế hoạch… Tổng số công trình năm 2021 của huyện Pác Nặm là 58. Trong đó, đầu tư mới 10 công trình, chuyển tiếp và đang thi công 9 công trình, quyết toán 39 công trình.

Ông Hoàng Văn Tiền- Giám đốc Ban QLDA huyện cho biết: "Mặc dù Kế hoạch giao vốn XDCB năm 2021 đến tháng 8 mới được phê duyệt, nhưng Ban đã chủ động tham mưu, triển khai các bước đầu tư mới và các thực hiện, nghiệm thu quyết toán các công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tính đến 31/12/2021, tiến độ giải ngân vốn XDCB của huyện đạt trên 85% kế hoạch, đồng thời chuẩn bị các bước đầu tư cho năm 2022".

Cùng với đó, đến nay UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố huyện Pác Nặm; thực hiện lập Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Bộc Bố giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2050; tổ chức rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, các dự án quy hoạch phát triển đô thị đang tiếp tục được triển khai thực hiện như: Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm; Nhà Văn hóa huyện; cải tạo, nâng cấp hạ tầng theo quy hoạch.

Đối với các Chương trình gồm: Chương 30a thực hiện chuyển tiếp 08 công trình đã thực hiện quyết toán; Chương trình 135 thực hiện 14 công trình, trong đó đã quyết toán 10 công trình, 02 công trình đang quyết toán, 01 công trình đang thi công, 01 công trình đang lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện 25 công trình, trong đó thực hiện quyết toán 18 công trình, 03 công trình đang thi công, 02 công trình đang thẩm tra quyết toán, 02 công trình đang lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện 01 công trình, hiện công trình đang triển khai thực hiện. Nguồn vốn xổ số kiến thiết thực hiện 01 công trình công trình đang thi công. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện 07 công trình: 02 công trình đang thi công, 03 công trình đang tập kết vật liệu, 01 công trình đang thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, 01 công trình đã quyết toán. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất thực hiện 02 công trình: Quyết toán 01 công trình, 01 công trình đang thi công… 

Cùng với việc đẩy nhanh các nguồn vốn XDCB, huyện Pác Nặm đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị, quá trình thực hiện dự án; yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về tiến độ, chất lượng các dự án thuộc thẩm quyền được giao; kiên quyết xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Đối với các dự án đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo quyết toán, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt, thực hiện thanh toán hết khối lượng quyết toán được duyệt để các dự án đầu tư công sớm được bàn giao và đưa vào sử dụng./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm