Pác Nặm: Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Năm 2022, huyện  Pác Nặm có 7 xã đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đây là một trong những tiêu chí không đòi hỏi nguồn vốn đầu tư mà các xã có thể hoàn thành.

Năm 2022, huyện  Pác Nặm có 7 xã đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đây là một trong những tiêu chí không đòi hỏi nguồn vốn đầu tư mà các xã có thể hoàn thành.

Pác Nặm tăng cường công tác chính trị ở cơ sở
Pác Nặm tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Là huyện miền núi có địa hình cách trở, đi lại khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều nên việc tiếp cận pháp luật của người dân Pác Nặm còn hạn chế, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa. Do đó, các địa phương tiếp tục ưu tiên cử cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa theo quy định. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các địa phương được quan tâm, đồng thời củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, phấn đấu đạt chuẩn nội dung tiêu chí số 18 theo quy định./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm