Pác Nặm chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ gắn với tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ huyện Pác Nặm hiện có 34 chi, đảng bộ trực thuộc, 152 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 2.712 đảng viên. Trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huyện ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các nghị quyết, kết luận của cấp trên.

Đồng chí Dương Văn Tuyến- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp với lãnh đạo chủ chốt, phòng chuyên môn của huyện. ảnh 1
Đồng chí Dương Văn Tuyến- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp với lãnh đạo chủ chốt, phòng chuyên môn của huyện.

Bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành 3 nghị quyết chuyên đề; 3 chương trình hành động. Đảng ủy các xã đã ban hành 17 chương trình hành động, 10 kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể chính trị - xã hội huyện ban hành 8 chương trình hành động và 1 kế hoạch để triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra 10/10 đảng bộ xã về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; thành lập Tổ thẩm định kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác định hướng tuyên truyền, thăm nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân. Huyện đã thành lập đoàn đi kiểm tra các chi bộ cơ sở về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính; ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, 100% cán bộ cấp xã đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, đạt 103% kế hoạch; 68,82% công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, đạt 103% mục tiêu Nghị quyết. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Năm 2021 toàn huyện đã kết nạp được 103 đảng viên mới, đạt 129% mục tiêu Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở được 85 tổ chức đảng và 118 đảng viên. Qua đó góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Cùng với đó, công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang quan tâm triển khai thực hiện. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt việc nắm tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở...

Có thể thấy, năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 17/12/2020 về nhiệm vụ năm 2021, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, trong năm qua huyện có 47/55 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó: Lĩnh vực kinh tế đạt 16/22 chỉ tiêu; văn hóa - xã hội đạt 15/16 chỉ tiêu; quốc phòng - an ninh, nội chính đạt 10/11 chỉ tiêu; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt 6/6 chỉ tiêu./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm