Nhiều nỗ lực trong công tác khuyến học

Trong những năm qua, nội dung, hình thức hoạt động của Hội Khuyến học đã có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Nổi bật là công tác củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên; xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình học tập...

Trong những năm qua, nội dung, hình thức hoạt động của Hội Khuyến học đã có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Nổi bật là công tác củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên; xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình học tập...

Tặng giấy khen cho các gia đình, dòng học học tập tiêu biểu tại Na Rì
Tặng giấy khen cho các gia đình, dòng học học tập tiêu biểu tại Na Rì.

Toàn tỉnh hiện có 120 hội khuyến học, trong đó có 8 hội cấp huyện, thành phố, 3 hội cấp tỉnh và 108 hội cấp xã; 39 ban khuyến học cấp tỉnh, 190 ban khuyến học cấp huyện, xã; 311 chi hội trường học, 1.310 chi hội khu dân cư, 52 ban khuyến học dòng họ với trên 77.000 hội viên, đạt tỷ lệ 25% dân số toàn tỉnh.

Chăm lo sự nghiệp giáo dục, những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương và nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cũng được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng. Các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều hưởng ứng tham gia xây dựng các mô hình học tập. 

Để góp phần động viên, hỗ trợ cho kỳ thi THPT năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 200 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 100 triệu đồng) cho 200 học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn của 14 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Các hội, ban khuyến học các cấp đã trao nhiều suất học bổng, suất thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích trong học tập, giảng dạy; cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích trong việc học tập suốt đời.

Tại 108 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có trung tâm học tập cộng đồng. Trong năm 2020, các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được kiện toàn. Các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn các chuyên đề về giáo dục pháp luật, giáo dục văn hóa - xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục bảo vệ sức khỏe,...

Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, phụ huynh học sinh nắm tình hình thực tế, tìm biện pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình năm học 2019 - 2020, đảm bảo thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021. Đồng thời, tiếp tục quán triệt trong các cấp hội và toàn xã hội thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; gắn công tác khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với phong trào xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát triển các hình thức học tập chính quy đi đôi với phát triển, đa dạng hóa các hình thức học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, kịp thời rút kinh nghiệm và có hình thức khen thưởng, tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, đơn vị. Nỗ lực vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài; mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài, nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyến khích học sinh, sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực, động viên khen thưởng học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

Có thể nói, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng các phong trào thi đua khuyến học là cuộc vận động có nhiều ý nghĩa sâu sắc, bền vững, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội./.

Hồng Hạnh

Xem thêm