Nhận diện luận điệu suy diễn, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng

Với chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, công kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trên nhiều phương diện, với nhiều thủ đoạn khác nhau.

Tặng ảnh Bác cho gia đình ông Hoàng Văn Dí, thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc
Tặng ảnh Bác Hồ cho gia đình ông Hoàng Văn Dí, thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc.

Về lĩnh vực tư tưởng - chính trị, thế lực thù địch tập trung chống phá chúng ta vào bốn hướng chính: Phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các tư tưởng tư sản phương Tây vào Việt Nam; thực hiện các mưu đồ cổ vũ, khuyến khích cho các khuynh hướng, quan điểm văn hóa – văn nghệ phi xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền các giá trị dân chủ, nhân quyền, văn hóa phương Tây. Với những mưu đồ thâm độc đó, khi Đảng ta thực hiện công cuộc phòng, chống tham nhũng, các thế lực thù địch đã sử dụng các trang mạng xã hội, tự xưng là những người “yêu nước”, “dân chủ”, “lên tiếng vì sự thật”… Chúng bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo các thông tin về công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta. Chúng ráo riết tuyên truyền, phủ nhận, xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII thông qua. Những âm mưu và quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta thể hiện qua những nội dung sau:

Thế lực thù địch quy chụp, ngụy biện rằng, chế độ một đảng là nguyên nhân gây ra tham nhũng. Với những suy luận thiếu logic, phi khoa học như: “Một đảng lãnh đạo sẽ không có dân chủ trong kiểm soát quyền lực”, “quyền lực tập trung vào một đảng sẽ dẫn tới độc tài”, “chỉ có tam quyền phân lập mới có thể chống được tham nhũng”… thế lực thù địch cho rằng tham nhũng có nguồn gốc xuất phát từ đảng cầm quyền. Chúng xuyên tạc rằng Đảng ta sẽ không thể chống được tham nhũng vì tham nhũng là “căn bệnh nan y” xuất phát từ Đảng. Với những luận điệu vô căn cứ này, chúng muốn bôi nhọ, phủ nhận quyết tâm và nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xử lý tham nhũng của Đảng ta đạt được những kết quả rất khả quan, số lượng cán bộ, đảng viên tham nhũng và liên quan đến tham nhũng bị đưa ra kỷ luật, xét xử nhiều. Đáng chú ý, có những cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý và những cán bộ chủ chốt thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ những vụ việc đó, các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt rằng, “chống tham nhũng chỉ là cái cớ được dựng lên, thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam đang thanh trừng phe cánh, đấu đá nội bộ”. Với những thủ đoạn cắt ghép, bịa chuyện, thêu dệt, các thế lực thù địch dựng nên những câu chuyện, mà theo chúng là “thâm căn bí sử” về “phe cánh”, “đấu đá” trong Đảng; chúng sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải những bài viết, những nguồn tin thiếu căn cứ, những câu chuyện do chúng vẽ ra nhằm tạo cho người theo dõi những nhận định không đúng đắn, hướng lái người đọc vào mục đích, ý đồ của thế lực thù địch. Dù các vụ việc được xét xử công khai và thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng thế lực thù địch vẫn cố tình cắt xén, nhào nặn rồi dựng nên câu chuyện về “phe nhóm nội bộ”, “nhóm lợi ích” hay phe cánh đang đấu đá lẫn nhau. Đáng chú ý, thủ đoạn của chúng khá tinh vi khi lồng ghép “nửa thật, nửa giả” để tạo niềm tin, ngoài ra, chúng “nhắc đi, nhắc lại” ở nhiều diễn đàn, nhiều thời điểm nhằm mục đích “mưa dầm thấm lâu”. Từ những luận điệu và thủ đoạn trên, âm mưu của các thế lực thù địch là gây tâm lý hoang mang, hoài nghi trong quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng; phủ nhận quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, gây chia rẽ nội bộ trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh và sức chiến đấu của Đảng, từ đó tạo điều kiện để chúng thực hiện mưu đồ như: Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta…

Tinh vi và xảo quyệt hơn, các thế lực thù địch sử dụng chính kết quả đấu tranh, xử lý tham nhũng của Đảng ta để chống phá công cuộc phòng, chống tham nhũng. Khi chúng ta xử lý kỷ luật cán bộ do có liên quan đến tham nhũng, chưa xử lý hình sự thì chúng xuyên tạc rằng đây là “bao che, dung túng”, “là đảng viên nên được kỷ luật mềm”… Đến khi chúng ta xử lý hình sự, đưa công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì chúng xuyên tạc, cho rằng đây là “thành quả”, “công lao” của chúng khi góp phần tạo nên “tiếng nói dân chủ” giúp cho “bộ máy công quyền Việt Nam” trong sạch hơn. Ngoài ra, với việc mạnh tay trong xử lý tham nhũng, Đảng ta bóc trần những đại án chấn động với nhiều cán bộ cấp cao thì chúng xuyên tạc rằng, “càng chống tham nhũng, càng nhiều tham quan”, từ đó, chúng xảo biện rằng tham nhũng đã là “cố tật” của hệ thống chính trị, không thể phòng, chống tham nhũng thành công. Âm mưu của các thế lực thù địch là rất thâm độc, để đạt mục đích chống phá, chúng sử dụng những luận điệu “bùi tai”, “dễ nghe” để đánh vào tâm lý, lòng tin của quần chúng nhân dân làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Dù với luận điệu nào thì mục đích mà các thế lực thù địch đều muốn tác động nhằm thay đổi nhận thức, niềm tin của quần chúng nhân dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên vào công cuộc phòng, chống tham nhũng; từ đó lôi kéo, thành lập các tổ chức chống Đảng, Nhà nước, mục đích cao nhất là đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Điều đáng nói có một số người đã tỏ ra đồng tình, ủng hộ, thậm chí là tuyên truyền, cổ súy cho các luận điệu sai trái đó, cá biệt có những trường hợp là cán bộ, đảng viên do nhận thức chính trị kém đã tin theo những luận điệu rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch.

Trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Vì lẽ đó, việc nhận diện đầy đủ và đấu tranh phản bác, thuyết phục, vạch rõ những điểm giả dối, phản cách mạng, phản khoa học của các thế lực thù địch là vô cùng quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vững bước theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn./.

Hoàng Văn Phong

Xem thêm