Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1
 

Xem thêm