Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc

 
 

Xem thêm