Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 06/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của bộ, ngành Nội vụ; không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức giao việc trên tinh thần cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án chưa đảm bảo đúng kế hoạch; việc đánh giá tác động khi tham mưu xây dựng chính sách chưa được thực hiện một cách toàn diện; công tác xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của công chức, viên chức triển khai còn chậm...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung cao độ, quyết liệt để hoàn thiện hệ thống thể chế năm 2022. Tiếp tục tập trung tinh giản biên chế, trong đó hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Các địa phương tập trung sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công. Toàn ngành đẩy mạnh cải cách công vụ. Tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế của ngành, nhất là thanh tra công vụ.../.

Việt Bắc

Xem thêm