Ngành ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, cùng với hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn... thì ngành ngân hàng tập trung các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.
Ngành ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng  ảnh 1

Khách hàng thực hiện giao dịch tại LienVietPostBank Bắc Kạn.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/12/2022 đạt 11.856 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ ngắn hạn là 3.071 tỷ đồng, chiếm 26%, tăng 30,8%; dư nợ trung, dài hạn là 8.785 tỷ đồng, chiếm 74%, tăng 4,9%. Phân chia theo nhóm tổ chức tín dụng, dư nợ của các chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước là hơn 8.200 tỷ đồng, chiếm 69,3%; chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần là 846 tỷ đồng, chiếm 7,1%; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là 2.798 tỷ đồng, chiếm 23,6%.

Trong năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm tại các ngân hàng thương mại. Đồng thời, tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chuyên đề "Thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ". Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp rà soát nhu cầu vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, tổng nhu cầu vốn trong 02 năm là 354 tỷ đồng; hoàn thành 100% kế hoạch các chương trình cho vay.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hoàn thành chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ, giải ngân cho 06 người sử dụng lao động với 136 lượt lao động, số tiền hơn 460 triệu đồng.

Cùng với tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng được cấp trên phê duyệt; cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ... các ngân hàng thương mại tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn theo quy định. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đẩy mạnh cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách góp phần vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Để nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các tổ chức tín dụng chấp hành quy chế cho vay, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định. Đồng thời, đánh giá tình hình hoạt động, khả năng trả nợ của khách hàng; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn... Vì thế, tổng nợ xấu tính đến 31/12/2022 chỉ là 64,7 tỷ đồng, chiếm 0,55% trong tổng dư nợ.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, từ kết quả đạt được, trong năm 2023 toàn ngành phấn đấu mục tiêu huy động vốn tăng từ 8 - 10%, dư nợ tăng từ 8 - 10% so với cuối năm 2022. Để thực hiện đạt mục tiêu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế "tín dụng đen"; triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG.../.

Xem thêm