Ngân Sơn: Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Đến nay, huyện Ngân Sơn có 24 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đánh giá của UBND huyện, nhìn chung các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động và hình thành sản phẩm mang tính cạnh tranh trên thị trường.

Hợp tác xã Công nghệ cao Thành Đạt ở xã Hiệp Lực trồng thành công cây dưa lưới đem lại thu nhập cao cho HTX và người lao động
Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Thành Đạt ở xã Hiệp Lực trồng cây dưa lưới đem lại thu nhập cao thành viên.

Tuy nhiên, một số hợp tác (HTX) xã vẫn còn hoạt động trong phạm vi quy mô nhỏ, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa cao, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, trình độ năng lực quản lý và điều hành HTX, kinh nghiệm, kiến thức sản xuất và nghiệp vụ kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chưa xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh mang tính ổn định lâu dài. Do vậy trong 6 tháng đầu năm 2022 có 03 HTX ngừng hoạt động.

Để các HTX hoạt động có hiệu quả, khai thác được thế mạnh, tiềm năng của địa phương, UBND huyện Ngân Sơn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương quan tâm hỗ trợ, tuyên truyền để các HTX hiểu rõ những chủ trương, cơ chế, chính sách để từ đó xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh liên doanh, liên kết gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương từ các nguồn hỗ trợ của Nhà nước./.

Đình Văn

Xem thêm