Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 11/01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023  ảnh 1

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng tỉnh năm 2023.

Năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã triển khai kịp thời cơ chế, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng cấp trên và của tỉnh về lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn duy trì mối quan hệ đoàn kết, thống nhất; hoạt động ổn định, bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp trên.

Huy động vốn tiếp tục tăng trưởng, đạt 147% kế hoạch; vốn tín dụng đạt 133% kế hoạch, đáp ứng kịp thời vốn cho nền kinh tế, đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đối tượng chính sách; tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.

Hoạt động thanh toán tiếp tục tăng cả về chất lượng và số lượng, khách hàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng tăng, góp phần nâng tỷ trọng không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Các ngân hàng tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ đối tượng là hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, giáo dục của tỉnh.

Trên cơ sở dự báo tình hình và hoạt động thực tế của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn năm 2022, hội nghị xác định các chỉ tiêu chính trong năm 2023, gồm: Huy động vốn tăng từ 8 - 10% so với cuối năm 2022. Dư nợ tăng từ 8 - 10% so với cuối năm 2022. Nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 3% trong tổng dư nợ.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành, chủ động nghiên cứu, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng đúng các quy định của pháp luật; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Đối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động ủy thác, tích cực huy động từ tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm từ dân cư. Giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách địa phương giao quản lý; kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Đối với các chi nhánh ngân hàng thương mại, chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính bám sát chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên.../.

Xem thêm