Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là quá trình đưa các giá trị, chuẩn mực đạo đức cách mạng thành những đòi hỏi bên trong của người cán bộ, đảng viên, nhằm hình thành niềm tin, nhu cầu, động cơ, tình cảm và đạo đức.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 được tổ chức trong tháng 10 vừa qua.
Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 được tổ chức trong tháng 10 vừa qua.

Thời gian qua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh cơ bản đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với lý tưởng cách mạng, kiên trì đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; có ý thức chính trị cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên được phát huy; chủ động gần gũi, lắng nghe, nắm bắt các ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Trước những yêu cầu đổi mới, đa số cán bộ, đảng viên có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, có trình độ, thích ứng với xu thế hội nhập, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống. Nhiều cán bộ lãnh đạo biết tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ tận tâm, tận lực với cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Một số ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng; vẫn còn tình trạng đảng viên ở một số vị trí công tác chưa thực sự tâm huyết với nhiệm vụ được giao, chưa thường xuyên tiếp nhận, cập nhật những thông tin mới, tri thức mới, chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trước Nhân dân. Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Sự trong sạch, vững mạnh của Đảng gắn liền với sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện khát vọng đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của Nhân dân, thời gian tới các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu của giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng; làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thấu suốt tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đang đặt ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Hai là, cần thống nhất đánh giá giữa bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ với kết quả thực thi công vụ, đảm bảo hiệu quả thực sự trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, đánh giá một cách chung chung, dĩ hòa vi quý…; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, phê bình việc chứ không phê bình người.

Ba là, phát huy tính tích cực, tự học, tự rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên thông qua việc bồi dưỡng các kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, qua hoạt động thực tiễn và ý chí phấn đấu để mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, chỉnh sửa cho phù hợp với những tiêu chí đã quy định, phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình nhiệm vụ mới. Bám sát thực tiễn của đời sống xã hội và thông qua các hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ để giáo dục tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, làm cho việc tự học, tự tu dưỡng trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bốn là, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, quan tâm thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng. Quan tâm xây dựng tập thể cơ quan, chi bộ đoàn kết, dân chủ, thống nhất, trong sáng; củng cố niềm tin và thái độ chân thành, trung thực giữa đồng chí, đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới; đảm bảo sự công bằng, được quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để cống hiến và phát triển về mọi mặt. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chuẩn hóa theo quy định; bố trí, sử dụng, sắp xếp, đề bạt cán bộ phù hợp; thực hiện đầy đủ các chính sách, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với cán bộ, đảng viên.

Năm là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng đến việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết hợp giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước với giáo dục bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên./.

                                                Hoàng Dung (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Xem thêm