Năm 2016 sẽ không hỗ trợ đầu tư đối với trồng rừng sau khai thác

 

Ngày 3/9/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 3/9/2015 tạm giao kế hoạch trồng rừng năm 2016 cho các địa phương tổng diện tích 7.000ha.

Những diện tích trồng rừng lại sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mà chủ đầu tư phải tự bỏ vốn để trồng mới
Những diện tích trồng rừng lại sau khai thác từ năm 2016 sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mà chủ đầu tư phải tự bỏ vốn để trồng mới

Điểm mới trong cơ chế trồng rừng năm 2016 của tỉnh đó là trong tổng số 7.000 ha thì chỉ có  4.000ha được ngân sách nhà nước hỗ trợ (trong đó rừng đặc dụng là 50ha, rừng sản xuất tập trung 3.500ha), còn lại 3.000ha người trồng rừng phải tự đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với diện tích trồng rừng chu kỳ đầu tiên, những diện tích khai thác trồng lại thì không được hỗ trợ.

Diện tích trồng rừng lại chu kỳ II đã được tỉnh xác định cụ thể, nhiều địa phương diện tích này chiếm khá lớn. Ví dụ huyện Chợ Mới là 700ha/1.440 ha kế hoạch giao, Chợ Đồn 450/ 1.110ha kế hoạch. Bạch Thông 550ha/900ha kế hoạch, Ba Bể 400ha/850ha kế hoạch…

Phương Thảo

Xem thêm