Na Rì hoàn thành thu ngân sách năm 2022

Đến ngày 15/11, huyện Na Rì đã hoàn thành 100% kế hoạch thu ngân sách năm 2022, vượt tiến độ được giao.

Việc mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện Na Rì thời gian qua.
Việc mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Năm 2022, huyện Na Rì được giao thu ngân sách 21,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/11, toàn huyện thu đạt 100% kế hoạch dự toán giao. Một số khoản thu đạt cao như: Thu từ chuyển quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất, kinh doanh đạt trên 280%; thu thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước đạt 112%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 103%; thu tiền chậm nộp thuế đạt 91%; thu lệ phí trước bạ; các loại phí, lệ phí khác đạt trên 60%.../.

Tùng Vân

Xem thêm