Lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Linh hoạt lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đảm bảo phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội, khơi dậy tinh thần vươn lên của Nhân dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của huyện Ngân Sơn để xây dựng nông thôn mới hiệu quả.
Làm đường bê tông vào thôn Khau Phoòng, xã Bằng Vân.

Làm đường bê tông vào thôn Khau Phoòng, xã Bằng Vân.

Năm 2023 huyện Ngân Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Đức Vân và Bằng Vân. Đối với các xã Thuần Mang, Hiệp Lực trong lộ trình giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu đạt chuẩn thêm 3 - 4 tiêu chí/xã; các xã Cốc Đán, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa mỗi xã phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn thêm 03 tiêu chí trở lên. 100% các xã đã đạt chuẩn tiêu chí số 1 (Quy hoạch); hiện tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt trong năm 2022; phấn đấu bình quân mỗi xã đạt ≥ 14 tiêu chí/ xã.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện sử dụng nguồn ngân sách Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được phân bổ. Lồng ghép nguồn ngân sách địa phương với các nguồn vốn khác để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.

Ngân Sơn phấn đấu năm 2023 có thêm 17 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các thôn đã thực hiện từ năm 2022 phấn đấu tiếp tục duy trì, nâng cao và không để giảm các tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với các xã, huyện chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã phụ trách các tiêu chí; chủ động lồng ghép, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đề xuất, triển khai có hiệu quả các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, Chương trình OCOP.

Diện mạo khu vực nông thôn tại Ngân Sơn ngày một khang trang, sạch đẹp.

Diện mạo khu vực nông thôn tại Ngân Sơn ngày một khang trang, sạch đẹp.

Cùng với đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; ưu tiên tổ chức thực hiện trước các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được (nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, hệ thống chính trị, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm...). Chủ động triển khai các nguồn vốn năm 2023 được phân bổ, đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong năm 2023, làm cơ sở cho việc đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.

Huyện xây dựng các mô hình, dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp... đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn với triển khai, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035.

Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, Ngân Sơn xác định một trong những giải pháp quan trọng là tập trung khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư./.

Xem thêm