Lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng

BBK -Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Khen thưởng cống hiến) và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", cụ thể như sau:

Lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng ảnh 1
Lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng ảnh 2
Lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng ảnh 3
Lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng ảnh 4
Lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng ảnh 5

Xem thêm