Lấy ý kiến của Nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công khai danh sách để lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Lý Quang Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (khen thưởng cống hiến).

Thực hiện quy định tại khoản 5, Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 và khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công khai danh sách để lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Lý Quang Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (khen thưởng cống hiến).

Thông tin trích ngang của người được lấy ý kiến để đề nghị tặng thưởng:

Thời gian tiếp nhận ý kiến: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 16/01/2024. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến của Nhân dân: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ email: bantdkt@backan.gov.vn; số điện thoại: 0209.3870.702.

TL. CHỦ TỊCH UBND tỉnh Bắc Kạn

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Đức Chính

Xem thêm