Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910 – 10/7/2020)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910 – 10/7/2020)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 1
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 2
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 3
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 4
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 5
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 6
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 7
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 8
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020) ảnh 9

Xem thêm