Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X: Các đại biểu thảo luận tại tổ