Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá X: Bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nghe báo cáo, thông qua các Nghị quyết và tiến hành bế mạc