Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X: Thông qua các nghị quyết và bế mạc