Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X: Các đại biểu thảo luận và thông qua một số nghị quyết