Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X: Nghe các tờ trình, báo cáo

Chiều 18/7, Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu nghe các tờ trình, báo cáo.

Đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.
Đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

Các đại biểu đã nghe các tờ trình:

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn nguồn ngân sách địa phương (lần 3).

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2).

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các tờ trình trên.

Ngoài ra các đại biểu cũng nghe Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sáng mai (19/7), Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận tại tổ./.

Nông Vui

Xem thêm