Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết