Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX: Thảo luận tại tổ, thông qua các nghị quyết

Sáng 17/7, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành thảo luận tại tổ, thông qua một số nghị quyết.

Sáng 17/7, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành thảo luận tại tổ, thông qua một số nghị quyết.

Tại các tổ thảo luận, đại biểu cơ bản đồng thuận, nhất trí với các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; một số đại biểu đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ thêm một số nội dung...

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chợ Đồn phát biểu tại buổi thảo luận.
Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chợ Đồn phát biểu tại buổi thảo luận.

Đối với tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, một số đại biểu cho rằng không nên đánh đồng mức phụ cấp đối với tất cả các chức danh; mức khoán chi đối với các hội ở thôn, tổ phố cần quy định rõ khoán chi cho người tham gia hay hoạt động của hội. Đề nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách thôn tổ...

Đề nghị tăng mức hỗ trợ ngân sách trong xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để giảm nguồn lực đóng góp của người dân…

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Kỳ họp thông qua các nghị quyết:

Nghị quyết bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều, theo chương trình, các đại biểu tiếp tục thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc Kỳ họp./.

Nông Vui

Xem thêm