Kiểm tra công tác giảm nghèo tại Pác Nặm

Sáng 28/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh do ông Đồng Văn Lưu- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 tại huyện Pác Nặm.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG tỉnh kiểm tra công tác giảm nghèo  tại huyện Pác Nặm
 Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh kiểm tra công tác giảm nghèo năm 2022 tại huyện Pác Nặm.

Theo báo cáo của huyện Pác Nặm, dự kiến kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của huyện là trên 266 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 200,3 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 65,6 tỷ đồng; kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 trên 75,8 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 68,6 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 7,1 tỷ đồng. UBND huyện đã lập kế hoạch thực hiện Chương trình.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định là 6 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 2 tỷ đồng. Huyện đã triển khai phân bổ vốn và thực hiện các dự án phát triển sản xuất như chăn nuôi trâu, bò vỗ béo; nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn thịt bản địa.

6 tháng đầu năm 2022, huyện Pác Nặm đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo về y tế; giáo dục; nhà ở; tiền điện. Thực hiện Chương trình 30a, nguồn vốn sự nghiệp nhu cầu của huyện là hơn 9,5 tỷ đồng triển khai các dự án hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững...

Huyện Pác Nặm nêu một số khó khăn, hạn chế trong công tác giảm nghèo tại địa phương như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ở một số địa phương chưa sâu sát, quyết liệt; do thay đổi văn bản hướng dẫn nên khi rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh, theo đó số hộ từ cận nghèo rơi xuống hộ nghèo lớn, dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo tăng 2,12%...

Đoàn kiểm tra đánh giá công tác giảm nghèo của huyện cơ bản đáp ứng được kế hoạch đề ra, có sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp huyện tới các địa phương. Trong thời gian tới, huyện cần quan tâm ưu tiên phát triển chăn nuôi, đào tạo nghề, đồng thời sử dụng hợp lý các nguồn đầu tư, tiếp tục tham mưu với các sở, ngành những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm