Khối thi đua Văn hoá - Xã hội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội (VH-XH) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Khối thi đua VH-XH gồm 10 đơn vị: Ban Dân tộc, các sở Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm xã hội, Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021
Trường Cao đẳng Bắc Kạn được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Cùng với đó, các đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chủ động, tự giác đăng ký tối thiểu 3 việc làm cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Khối thi đua VH-XH sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Khối với nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Khối; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh, Bộ Y tế và Chính phủ.

Dịp này, Trường Cao đẳng Bắc Kạn được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021./.

P.T

Xem thêm