Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên

0:00 / 0:00
0:00

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy nội lực phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên ảnh 1

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội cam quýt và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022 tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Sau hơn 25 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn gian khổ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng Bắc Kạn vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Để tiếp tục xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải đoàn kết, nhất trí, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện và tổ chức chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. Trọng tâm là thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới tác phong, phương pháp làm việc của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị, bảo đảm về tiến độ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về đổi mới lề lối, phong cách làm việc trong tổ chức bộ máy, cơ quan, đơn vị; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Tuyên truyền sâu rộng để người dân thay đổi nhận thức muốn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trước hết phải tự lực, tự cường, phát huy nội lực của bản thân.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã xây dựng chương trình “làm theo” với nhiều việc làm sáng tạo, cụ thể, bám sát nội dung kế hoạch của tỉnh và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với việc nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên ảnh 2

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi cùng cán bộ và Nhân dân tại xã Yên Hân, huyện Chợ Mới.

Từ việc triển khai chuyên đề trên đã góp phần tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra và các chỉ tiêu của Đảng bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền được phát huy; ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS 2021) xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

Điều này minh chứng cho tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên từ nội lực của tỉnh trên cơ sở vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực để tập trung phát triển; chủ động đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị, địa phương trong và ngoài nước, nhất là với những đơn vị, địa phương có thế mạnh trong phát triển kinh tế để xây dựng tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chuyên đề của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến, các mô hình và cách làm hay, tạo không khí thi đua lao động, sản xuất xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

Xem thêm