Công tác dân tộc:

Khó khăn trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tuy nhiên thực hiện còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Khó khăn trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1
Với sự đầu tư từ các chương trình, dự án trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN, hạ tầng cơ sở và đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện Chợ Đồn ngày càng khởi sắc.    

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi (DTTS & MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình) đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới việc tổ chức thực hiện chưa đạt theo yêu cầu. Cụ thể, như: Đối với Tiểu dự án 2 của Dự án 10, chưa có hướng dẫn về danh mục cụ thể, do đó huyện chưa lựa chọn danh mục dự án để thực hiện.

Đối với Dự án 1, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện đã triển khai đến UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và tổng hợp phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng, nhưng chưa có định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất cụ thể của Trung ương nên chưa có cơ sở để thanh quyết toán theo quy định.

Đối với Tiểu dự án 1 của Dự án 5, với nội dung xóa mù chữ hiện đang chờ nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về nội dung và định mức chi cho các nội dung. Khó khăn về tài liệu dùng chung dành cho dạy học xóa mù chữ theo Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT. Ngoài ra, đối tượng học viên nhiều, nhưng nhiều người là lao động chính của gia đình, một số đi làm thuê theo các công trình thường xuyên xa nhà, khó khăn trong vận động tham gia học tập.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm; một số chương trình, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện do văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp.

Theo UBND huyện Chợ Đồn, để việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, để Chương trình thực sự trở thành "đòn bẩy" phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN, Chính phủ cần sớm có văn bản thay thế Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

Các bộ, ngành, như: Ủy ban Dân tộc cần ban hành định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất thực hiện Dự án 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, hướng dẫn cụ thể đối với các nội dung thực hiện của Tiểu dự án 1 của Dự án 5; sớm ban hành tài liệu dạy học cho lớp xóa mù chữ. Trung ương Hội LHPN Việt Nam sớm ban hành sổ tay hướng dẫn chính thức thực hiện Dự án 8. Bộ Thông tin Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 10.

Bên cạnh đó, cũng theo UBND huyện Chợ Đồn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính quan tâm, hướng dẫn chi tiết định mức chi cho các nội dung mở lớp xóa mù chữ sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định, cụ thể là hướng dẫn định mức chi cho giáo viên dạy học lớp xóa mù chữ. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Hội LHPN huyện thanh toán kinh phí hỗ trợ cho đại biểu có lương. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 10./.

Hoàng Vũ

Xem thêm