Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa đền Phja Khao