Khai mạc Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội