Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu

Xem thêm