Kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021