Hướng về đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

          Chính sách dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc bịêt quan tâm, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác dân tộc, Người nói: Đồng bào Kinh, đồng bào các dân tộc thiểu số đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trước đây Đảng và Nhà nước đã từng tổ chức đại hội, đại biểu các dân tộc thiểu số ở hai miền Nam- Bắc.
          Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp đang được tiến hành hiện nay nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.
         Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt dành cho cán bộ và các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Với một tỉnh tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm đa phần như Bắc Kạn thì vấn đề đoàn kết các dân tộc luôn được quan tâm đúng mức. Đoàn kết là sức mạnh để các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao… muôn đời gắn kết bên nhau. Từ xưa đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được đồng bào các dân tộc thiểu số ủng hộ và thực hiện nghiêm túc.
         Đa phần đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đều sống ở những nơi còn khó khăn, cuộc sống còn thiếu thốn nhưng với tinh thần yêu nước, hàng vạn gia đình đã đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Dù nghèo khó đồng bào vẫn nhường cơm sẻ áo, nuôi dấu cán bộ dù có phải chịu mọi hiểm nguy. Biết bao những người con của các dân tộc thiểu số đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường để dành độc lập, tự do cho đất nước.
          Trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng bào lại đoàn kết bên nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương. Mặc dù cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết bà con đều biết đổi mới cách làm ăn để nâng cao mức sống. Đã xuất nhiều tấm gương nỗ lực học hỏi để vươn lên làm kinh tế trở thành người giàu có. Tận tình chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giúp đỡ nhau trong cuộc sống đã trở thành nét đẹp truyền thống của đồng bào. Ngày càng có nhiều con em đồng bào các dân tộc thiểu số học hành thành đạt trở thành những cán bộ cốt cán của địa phương. Đồng bào các dân tộc luôn ủng hộ mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh. Nhờ đó mà việc triển khai các chế độ, chính sách đều phát huy

          Chính sách dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc bịêt quan tâm, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác dân tộc, Người nói: Đồng bào Kinh, đồng bào các dân tộc thiểu số đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trước đây Đảng và Nhà nước đã từng tổ chức đại hội, đại biểu các dân tộc thiểu số ở hai miền Nam- Bắc.
          Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp đang được tiến hành hiện nay nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.
         Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt dành cho cán bộ và các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Với một tỉnh tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm đa phần như Bắc Kạn thì vấn đề đoàn kết các dân tộc luôn được quan tâm đúng mức. Đoàn kết là sức mạnh để các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao… muôn đời gắn kết bên nhau. Từ xưa đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được đồng bào các dân tộc thiểu số ủng hộ và thực hiện nghiêm túc.
         Đa phần đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đều sống ở những nơi còn khó khăn, cuộc sống còn thiếu thốn nhưng với tinh thần yêu nước, hàng vạn gia đình đã đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Dù nghèo khó đồng bào vẫn nhường cơm sẻ áo, nuôi dấu cán bộ dù có phải chịu mọi hiểm nguy. Biết bao những người con của các dân tộc thiểu số đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường để dành độc lập, tự do cho đất nước.
          Trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng bào lại đoàn kết bên nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương. Mặc dù cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết bà con đều biết đổi mới cách làm ăn để nâng cao mức sống. Đã xuất nhiều tấm gương nỗ lực học hỏi để vươn lên làm kinh tế trở thành người giàu có. Tận tình chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giúp đỡ nhau trong cuộc sống đã trở thành nét đẹp truyền thống của đồng bào. Ngày càng có nhiều con em đồng bào các dân tộc thiểu số học hành thành đạt trở thành những cán bộ cốt cán của địa phương. Đồng bào các dân tộc luôn ủng hộ mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh. Nhờ đó mà việc triển khai các chế độ, chính sách đều phát huy đươc hiệu quả.
           Những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh đã đầu tư nhiều chương trình dự án đến vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng ở miền núi vùng cao nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã được cải thiện cơ bản. Những chính sách thiết thực phục vụ cuộc sống dân sinh đã góp phần tạo điều kiện để đồng bào phát triển sản xuất. Đa phần đồng bào các dân tộc thiểu số đều phấn khởi vui mừng và yên tâm lao động sản xuất khi được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước.
          Hướng về đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh, đồng bào các dân tộc đang ra sức thi đua, lao động sản xuất để lập nhiều thành tích chào mừng ngày hội lớn này. Đại hội sẽ là dịp để tôn vinh, biểu dương những bản làng, những tấm gương là người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho xã hội. Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc./.
 

P.H

Xem thêm