Chơ Mới:

Hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Trong 2 ngày 10 - 11/10, UBND huyện Chợ Mới phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho các điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn.
 

Hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 ảnh 1
Đại biểu các xã tham dự lớp tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022.

Tại lớp tập huấn hơn 400 điều tra viên các xã, thị trấn được quán triệt, triển khai Nghị định số 07/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 24/2021 của Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Thông tư số 07/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và mẫu biểu báo cáo. Hướng dẫn số 1929 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025; thời gian triển khai thực hiện và báo cáo kết quả. Hướng dẫn sử dụng phiếu A, phiếu B, nhận dạng nhanh hộ nghèo…

Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm vững thông tin, quy trình và phương pháp để xác định chính xác, đầy đủ số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022-2025. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2022 của địa phương. Qua đó, đề xuất xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế, hoạch định chính sách an sinh xã hội năm 2023 của huyện Chợ Mới./. 

Lý Dũng