Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Sáng 04/8, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Hội- Giám đốc Sở Nội vụ thảo luận những giải pháp để nâng cao các chỉ số liên quan đến ngành Nội vụ. ảnh 1
Đồng chí Lê Văn Hội- Giám đốc Sở Nội vụ thảo luận những giải pháp để nâng cao các chỉ số liên quan đến ngành Nội vụ. 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC của tỉnh được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được các đơn vị chủ động thực hiện, các văn bản ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản QPPL. Công tác rà soát, thống kê, trình công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được duy trì thực hiện trong giải quyết TTHC. Tổ chức, bộ máy biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ chế tự chủ về tài chính được duy trì thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. Hoạt động xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh tiếp tục được quan tâm, triển khai nhiều nội dung, tạo cơ sở để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Hệ thống ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước được duy trì hoạt động.

Tuy nhiên còn một số hạn chế như: Tỷ lệ các nhiệm vụ hoàn thành chỉ đạt 8%;  tỷ lệ người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng hệ dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích thấp, chỉ đạt 21,74%. Phần mềm một cửa điện tử vẫn còn bị lỗi trong quá trình tiếp nhận hồ sơ...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã cho ý kiến đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã (thay thế bộ tiêu chí tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh); dự thảo Bộ tiêu chí chấm điểm Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo tại Kế hoạch 431/KH-UBND ngày 7/7/2022 của UBND tỉnh; các ngành, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng; hoàn thiện các TTHC nhất là TTHC về đất đai; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tuyển dụng công chức, viên chức, tham mưu thực hiện tốt việc tinh giản biên chế; triển khai thực hiện tốt Đề án chuyển đổi số…/.

Nông Vui

Xem thêm