Hội thảo đóng góp ý kiến cho các văn bản dự thảo của Dự án PRPP năm 2015

Sáng ngày 16/9, tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào kết quả nghiên cứu 3 mục tiêu của Dự án PRPP năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn.

Sáng ngày 16/9, tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào kết quả nghiên cứu 3 mục tiêu của Dự án PRPP năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn.

Hội thảo đóng góp ý kiến cho các văn bản dự thảo của Dự án PRPP năm 2015
Hội thảo đóng góp ý kiến cho các văn bản dự thảo của Dự án PRPP năm 2015

Dự án năm năm PRPP “Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 và Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững giai đoạn 2012 - 2015". Dự án PRPP nhằm hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 và Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững (CTMTQG-GNBV) giai đoạn 2012-2016. Trong đó Dự án tập trung vào 3 mục tiêu chính.

Các chính sách giảm nghèo theo trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan được sắp xếp hợp lý và lồng ghép vào kế hoạch và khung chính sách thường xuyên của các Bộ, ngành,trong đó tập trung các hoạt động và nguồn lực uu tiên đầu tư cho các huyện nghèo, xã nghèo để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các địa bàn này.

Chương trình quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 (CTMTQG-GNBV) được thiết kế và thực hiện hiệu quả góp phần  giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện, xã, thôn/ bản nghèo nhất và các nhóm DTTS thông qua áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo về (i) tăng cường trao quyền và tham gia của các cấp cơ sở và người dân trong xây dựng,thực hiện và quản lý chương trình tại địa phương; (ii) nhân học phù hợp với đặc tính, văn hóa, truyền thống và trí thức bản địa của DTTS/ những nhóm đối tượng của chương trình; (iii) tăng cường tiếp cận/ liên kết với thị trường, bình đẳng giới, bền vững về môi trường và nghèo đa chiều. 

Hệ thống thèo dõi và phân tích nghèo đa chiều và dễ bị tổn thương được vận hành và thể chế hóa, các cuộc thảo luận chính sách giảm nghèo và dễ bị tổn thương góp phần cải thiện các định hướng phát triển, chính sách và chương tình phát triển theo hướng bao trùm, vì người nghèo và giảm bất bình đẳng.

Một trong những mục tiêu của dự án đối với tỉnh Bắc Kạn là nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm góp phần thực hiện tốt hơn chương trình giảm nghèo tại tỉnh. Ngoài ra, thông qua các huyện, xã được lựa chọn thực hiện dự án, Dự án PRPP sẽ thực hiện các hoạt động thử nghiệm về áp dụng phương pháp và cách tiếp cận mới như lập kế hoạch có sự tham gia, mô hình hỗ trợ chọn gói, mô hình hỗ trợ kỹ thuật, các nghiêm cứu và thử nghiệm chính sách… từ đó làm cơ sở cho việc hỗ trợ kỹ thuật cho tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 80 và CTMTQGGNBV đạt mục tiêu đề ra. Để đạt mục tiêu Dự án PRPP đặt ra hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn về 3 mục tiêu chính: Hướng dẫn phần cấp trao quyền làm chủ trong chương trình 135, Chương trình 30a nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất hoặc duy tu bảo dưỡng công trình hạ tâng có quy mô nhỏ; kế hoạch và phương pháp truyền thông về giảm nghèo phù hợp với dân tộc thiểu số trên địa bàn; quy trình đối thoại chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các cấp, ngành và địa phương đã đồng tình và đóng góp nhiều ý kiến vào 3 mục tiêu của Dự án PRPP năm 2015. Theo đó phần lớn các ý kiến đều đồng tình rằng nhiều cơ chế chính sách còn rất rườm rà, việc thực hiện nhiều văn bản và chính sách ở cơ sở bị vướng và không thống nhất với nhau làm cho cơ sở gặp nhiều lúng túng trong quá trình triển khai… cần có những kiến nghị, chỉnh sửa, tập trung, rút gọn nhiều văn bản, chính sách để các cấp cơ sở dễ nắm bắt và triển khai.

Duy Khánh

Xem thêm