Hội thảo đánh giá hơn 2 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU

Sáng 09/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 02 năm rưỡi thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì.

Các đại biểu tại Hội thảo.
Các đại biểu tại Hội thảo.

Theo báo cáo, các huyện, thành ủy đều đã ban hành quyết định thành lập Văn phòng Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, thực hiện việc phân công lãnh đạo phụ trách Văn phòng Khối và đi vào hoạt động từ tháng 01/2019. Quy chế hoạt động của Văn phòng Khối được ban hành theo quy chế mẫu của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã hướng dẫn. Cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể các cấp đã quan tâm công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án. Các địa phương đều bám sát Đề án, hướng dẫn để xây dựng, ban hành các phương án, kế hoạch, quy chế nhằm cụ thể hoá Đề án. Một số địa phương thực hiện đầy đủ các nội dung theo Đề án và hướng dẫn, đặc biệt là về cơ chế quản lý, điều hành, cơ chế tham mưu, giúp việc; hiệu quả công việc đạt được của Văn phòng Khối là tương đối rõ, qua đó, đã đạt được một phần của từng mục tiêu Đề án.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, thực hiện Đề án gặp một số khó khăn, bất cập như: Nội dung cốt lõi của Đề án là “Hằng tháng, cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đăng ký với lãnh đạo Văn phòng Khối về những nội dung công việc cần thực hiện”. Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị trong khối, lãnh đạo Văn phòng Khối chỉ đạo, xây dựng lịch công tác và giao việc cho công chức thuộc Văn phòng Khối theo nhóm nhiệm vụ. Nhưng mới có 03 đơn vị là TP. Bắc Kạn, Bạch Thông, Pác Nặm thực hiện theo đề án; các đơn vị còn lại cơ bản vẫn thực hiện như trước khi thực hiện Đề án.

Còn nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng cơ chế tham mưu, giúp việc của Văn phòng Khối cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện. Hầu hết các đơn vị chưa thực hiện được cơ chế “đặt hàng”- giao nhiệm vụ. Tâm lý ngại thay đổi, ngại tiếp cận với công việc mới của một bộ phận công chức Khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đang là một trong những trở ngại lớn trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Còn nhiều nội dung của từng mục tiêu chưa đạt yêu cầu của Đề án. Quan hệ phối hợp giữa thủ trưởng các đơn vị với lãnh đạo Văn phòng Khối còn nhiều lúng túng, vướng mắc. 8/8 Văn phòng Khối đều chưa xây dựng được vị trí việc làm…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Một số ý kiến cho rằng nên dừng việc thực hiện Đề án. Một số ý kiến kiến nghị nếu tiếp tục thực hiện Đề án, cần cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án; có hướng dẫn cụ thể, chi tiết các huyện, thành phố cùng thống nhất cách thực hiện, vì hiện nay mỗi huyện thực hiện theo một cách riêng; cần đảm bảo đầy đủ tư cách pháp nhân cho lãnh đạo phụ trách Văn phòng Khối, giao chỉ tiêu biên chế công chức về Văn phòng Khối để thuận lợi trong công tác lãnh đạo, điều hành…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, khách quan của các đại biểu; các đơn vị, huyện đã bám sát Đề án trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ xem xét thấu đáo từng nội dung những mặt đạt, chưa đạt để có giải pháp chỉ đạo tiếp theo. Trong thời gian chờ chủ trương của tỉnh, đề nghị các huyện, thành ủy, những đơn vị còn vướng mắc chủ động tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án…/.

N.V-Văn Lạ

Xem thêm