Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Trong năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới được 1.034 buổi với gần 48 nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia.

Trong năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới được 1.034 buổi với gần 48 nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó nông dân đóng vai trò lớn trong việc xây dựng và sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn, do đó, Hội đã gắn phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tạo nên phong trào rộng khắp ở mỗi cấp hội nông dân.

Nhà nước và nhân dân tham gia làm đường liên thôn tại Tổ 8 phường Nguyễn Thị Minh Khai (thị xã Bắc Kạn)
Nhân dân tổ 8 phường Nguyễn Thị Minh Khai (thị xã Bắc Kạn) tham gia làm đường liên thôn


Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được 130 triệu đồng; 14.864 ngày công lao động, tu sửa và làm mới được 152km đường giao thông nông thôn, tu sửa và làm mới được 86km kênh mương và 7 cầu, cống.  Nhiều cấp hội nông dân địa phương có đóng góp tích cực cho phong trào như: Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn; Bạch Thông; Chợ Đồn; Ngân Sơn. Kết hợp tuyên truyền và hoạt động thực tiễn từ phong trào, cán bộ, hội viên nông dân đã nhận thức, hiểu rõ hơn mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan liên quan và đoàn thể khác như: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Dự án 3PAD tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng, xây dựng và mở rộng các mô hình, dự án làm điểm để hội viên nông dân học tập. Điển hình như mô hình trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì được hội viên nông dân hưởng ứng, nhân rộng.

Để tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, các cấp hội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng". Thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức hội và các phong trào nông dân trong tình hình mới./.


Hoàng Anh

Xem thêm